Het Tweede Huis.

Uitgangspunten

Doelstelling.

Er wordt een samenlevingsvorm geboden die maximaal, binnen de grenzen van het groepsbelang, recht doet aan de individuele eisen en wensen van de bewoners en/of hun vertegenwoordigers op het gebied van leven en wonen. Rekening houdend met de persoonlijke beperkingen van ieder individu wordt een maximale vorm van zelfstandigheid, privacy en onafhankelijkheid gewaarborgd.

Bewonersgroep.

De groep bewoners kent een leeftijdsverschil van maximaal 10 jaar. De bewoners hebben allen een ZML-niveau en behoeven 24-uurs zorg. Bij het aanbod van gezamenlijke zorg- en woonvoorzieningen geldt het gelijkheidsprincipe. De kwaliteit van het gezamenlijke aanbod, anders dan noodzakelijk als gevolg van de persoonlijke beperking, is derhalve voor iedere bewoner gelijk. Dit geldt niet voor het eigen appartement c.q. persoonsgebonden voorzieningen. Dit gelijkheidsprincipe geldt tevens voor de vertegenwoordigers van de bewoners.

Wonen

Het benodigde pand is gerealiseerd door de Stichting Woonveste in samenwerking met projectontwikkelaar HRA. Het Tweede Huis heeft nadrukkelijk kunnen meedenken bij de ontwikkeling van de plannen. Zodoende is een zo goed mogelijke aansluiting gerealiseerd tussen de eisen en wensen van de doelgroep en het uiteindelijke resultaat.
De huisvesting voor Het Tweede Huis maakt onderdeel uit van een multifunctioneel gebouw, dat ook voor andere doeleinden in gebruik is. Er zijn onder andere drie woningen en een peuterspeelzaal op de beneden verdieping.
Stichting Woonveste verhuurt het complex appartementen aan de Vereniging Het Tweede Huis. Deze verhuurt de woningen door aan de individuele bewoners. Door een woning van Het Tweede Huis te huren verplicht de bewoner zich lid te worden van de Vereniging Het Tweede Huis, en conformeert zich aan de besluiten van de Algemene Ledenvergadering.
Het pand bevindt zich midden in de reguliere samenleving. De bewoners
kunnen al dan niet onder begeleiding, gebruik maken van voorzieningen als winkels, clubs, verenigingen en dergelijke.
De meest elementaire voorzieningen, zoals winkels en openbaar vervoer, zijn op loopafstand te bereiken. Het zogenaamde buitengebied bevindt zich op korte afstand. Hier kunnen de bewoners wandelen en fietsen.
De woonvorm bevindt zich op de bovenverdieping van het complex. Een deel van de verdieping is niet bebouwd, zodat er een groot dakterras is ontstaan. De bewoners kunnen zich hier vrij bewegen, zonder last te hebben van het verkeer. Door de toepassing van een groot glazen scherm als borstwering is er een vrij uitzicht op de omgeving. Ditzelfde geldt voor passanten: zij kunnen zien hoe gezellig het er op het terras aan toe gaat.
Vanuit de appartementen zijn de gemeenschappelijke voorzieningen bereikbaar. Deze omvatten een keuken en facilitaire ruimten als bergingen en dergelijke. In de algemene woonkamer wordt gezamenlijk de maaltijd gebruikt. Daar is ook volop gelegenheid voor verschillende soorten vertier: spelletjes doen, TV kijken of muziek luisteren.
Bij de bouw is gelet op het specifieke karakter van de toekomstige bewoners. Zo zijn de deuropeningen geschikt gemaakt voor rolstoelgebruikers. Tevens is er, anticiperend op mogelijke toekomstige lichamelijke gebreken van de bewoners, direct al bij aanvang een lift geïnstalleerd.
De begeleiders hebben een eigen ruimte waar de slaapwacht ’s nachts verblijft. Deze ruimte beschikt ook over een kantoor en eigen sanitaire
De wooneenheden zijn zodanig opgezet, dat de bewoners hier ook daadwerkelijk kunnen wonen. Zij overnachten hier niet alleen, maar kunnen zich hier ook terugtrekken, al dan niet met hun bezoek. De wooneenheden hebben eigen sanitair en een kitchenette. De inrichting en de decoratie van de wooneenheden zijn op eigen kosten verzorgd door de bewoners en hun vertegenwoordigers. De algemene voorzieningen zijn gefinancierd door de Vereniging.

Zorg

De zorg wordt geleverd door begeleiders die per 1 januari 2010 in dienst van Het Tweede Huis zijn. Ten behoeve van de bewoners is een individueel ondersteuningsplan opgesteld, wat de basis vormt voor de invulling
van de persoonlijke zorgbehoefte. Daarnaast hebben de vertegenwoordigers van de bewoners (lees: ouders) onderling een overeenkomst afgesloten waarin de gezamenlijke zorg wordt vastgelegd. De begeleiders nemen de volledige zorg van de bewoners op zich en voeren daarnaast de huishouding. Hoewel een maximale vorm van privacy wordt gewaarborgd is er, zoals dat ook in een gezin geldt, een huisreglement. Met andere woorden: samenleven vergt op elkaar afgestemd gedrag. De begeleiders waken hierover.
De bewoners gaan overdag naar een dagverblijf of werkvoorziening. Daarbuiten is er een gemeenschappelijk én een persoonlijk programma voor de tijdsbesteding. Zoals enerzijds bijvoorbeeld het in groepjes boodschappen doen, opruimen, planten in huiskamer en terras onderhouden.
Anderzijds het bezoeken van een sportclub, bioscoop of iets dergelijks. Uiteraard alles binnen de mogelijkheden van de bewoner én binnen de grenzen van het beschikbare budget.
De manager van Het Tweede Huis is verantwoordelijk voor de 24-uurs bezetting. Als er bewoners aanwezig zijn is er nagenoeg altijd een dubbele bezetting. De medewerkers ondersteunen elkaar bij alle voorkomende werkzaamheden. ’s Nachts is er één zogenaamde slaapwacht.

Zelfstandigheid/afhankelijkheid

In principe is de woonvoorziening opgezet om volledig onafhankelijk te kunnen functioneren. Dit houdt dus in dat er altijd begeleiding beschikbaar is. Van weekend- en vakantiesluiting is geen sprake.

Financieel

Het Tweede Huis is volledig selfsupporting. In ieder geval vanaf het drieëntwintigste levensjaar van de individuele bewoner is financiële bijdrage van de ouders/vertegenwoordigers niet meer noodzakelijk. Zo mogelijk al eerder.
De financiering is gebaseerd op de WAJONG-uitkering en de huurtoeslag voor het wonen en het verblijf. Persoonsgebonden Budget (PCB) voor de zorg.
De gezamenlijke bedrijfsvoering wordt, onder toezicht van het dagelijks
bestuur van Het Tweede Huis, uitgevoerd door een meewerkend manager en zijn/haar medewerkers team. Voor de bekostiging van eten, drinken en schoonmaak is een maandelijks bedrag beschikbaar, waarmee de boodschappen gedaan kunnen worden. De vertegenwoordigers (ouders) beheren de eigen middelen van de individuele bewoners.
Het Tweede Huis doet een nadrukkelijk beroep op personen, onder nemers en instellingen om het initiatief in daden, dan wel met financiële middelen te ondersteunen. In dit kader mogen we een groot aantal sponsors vermelden. (Zie pagina Vrienden).
Sponsorgelden worden in overleg met de sponsor voor éénmalige inves teringen aangewend. Zij maken géén deel uit van de exploitatie. Deze zal volledig door de reguliere inkomsten gedekt dienen te worden. De zaken die met sponsorgelden worden gefinancierd zijn eigendom van Het Tweede Huis.

Inspraak en zaakwaarneming

In het gehele project zijn diverse personen, dan wel rechtspersonen betrokken: individuele bewoners, ouders/vertegenwoordigers, manage ment en medewerkers, enzovoorts. Om de grenzen van ieders bevoegd heden en verantwoordelijkheden te bepalen zijn diverse overeenkomsten gemaakt. Daarin is tevens vastgelegd tot welke hoogte men recht van inspraak heeft.
Het Tweede Huis is een vereniging. Hiervoor is gekozen, omdat de algemene ledenvergadering in een verenigingsconstructie het hoogste beslissingsbevoegde orgaan is. De inspraak van bewoners en ouders is daarmee maximaal vormgegeven. Het unieke van Het Tweede Huis is immers dat de woonvorm maximaal toegespitst is op de eisen en wensen van de bewoners én hun ouders. Dit geldt ook voor de periode waarin de ouders geen invloed meer kunnen uitoefenen (i.v.m. hun leeftijd, fysieke/ psychische staat, overlijden). Ook zonder deze inspraak en bemoeienis, zal de zorg aan de bewoners, volledig in de geest van de eerdere af spraken gecontinueerd worden.
In het genoemde reglement worden tevens zaken geregeld die betrekking hebben op toe- en uittreden, overlijden en dergelijke
De vereniging is formeel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Als dagelijks bestuur is een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aangesteld.